Kornelius - badkamers en keukens
Tel. 0599 616016 | info@badkamersenkeukens.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen waaronder tevens dient te worden begrepen uitvoering van werkzaamheden en diensten van of door Kornelius Badkamers & Keukens.
 2. Deze algemene voorwaarden verstaan onder:Kornelius Badkamers & Keukens: de vennootschap onder firma Kornelius Badkamers & Keukens, gevestigd in de Gemeente Borger-Odoorn en kantoorhoudende te Nieuw Buinen 9521 JA,Drentse Poort 25A. Opdrachtgever: degene waarmee Kornelius Badkamers & Keukens een overeenkomst aangaat.
Artikel 2 Prijzen/overeenkomsten
 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Alle aanbiedingen worden gedaan onder het voorbehoud van prijsstijgingen en eventuele veranderde omstandigheden, welke invloed zouden kunnen hebben op de voorwaarden van de te sluiten overeenkomsten. In al deze gevallen heeft Kornelius Badkamers & Keukens de bevoegdheid de reeds overeengekomen prijzen te verhogen in overeenstemming met de gewijzigde omstandigheden.
 2. Mondelinge overeenkomsten worden door Kornelius Badkamers & Keukens slechts bindend na schriftelijke bevestiging door deze. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, gelden de opgegeven prijzen inclusief omzetbelasting.
Artikel 3 Levering en annulering
 1. Alle opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering. Er is geenszins sprake van een fatale termijn, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

  Overschrijding van de termijn geeft opdrachtgever nimmer het recht tot het vorderen van ontbinding, vernietiging van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.
 2. Als blijkt dat de planning uitloopt, terwijl de leverdata niet meer te wijzigen zijn of dat het materiaal al binnen is zal er een aanbetaling moeten worden gedaan. Dit bedrag is dan 80% van het bedrag dat anders bij aflevering voldaan dient te worden. Onder het uitlopen wordt verstaan dat de leverweek wordt opgeschort met een aantal weken c.q. maanden.
 3. Gedurende overmacht is Kornelius Badkamers & Keukens niet tot levering gehouden.
 4. Als overmacht wordt aangemerkt, iedere van de wil van Kornelius Badkamers & Keukens onafhankelijke omstandigheid, waardoor de uitvoering der overeenkomst tijdelijk of blijvend is verhinderd. Er is tevens sprake van overmacht indien dit voor Kornelius Badkamers & Keukens was te voorzien.
 5. De opdrachtgever kan de overeenkomst met Kornelius Badkamers & Keukens 2 dagen na het tot stand komen van deze overeenkomst annuleren. Annulering kan slechts schriftelijk geschieden. De opdrachtgever is dan aan Kornelius Badkamers & Keukens een bedrag verschuldigd van 20% van het bruto bedrag van de overeengekomen aankoopsom.
 6. Bij annulering is de Algemene termijnenwet van toepassing.
Artikel 4 Overgang Risico/Vervoer/Aansprakelijkheid
 1. Vanaf het moment, dat de producten een van de opslagplaats(en) van Kornelius Badkamers & Keukens of andere plaatsen waar zij in afwachting van verzending naar opdrachtgever zijn opgeslagen, verlaten zij deze voor risico van de opdrachtgever.
 2. In het geval producten -die ingevolge het bovenstaande voor risico van opdrachtgever zijn, worden vervoerd door Kornelius Badkamers & Keukens - wordt hierbij iedere, eventuele aansprakelijkheid van Kornelius Badkamers & Keukens als vervoerder dan wel uit hoofde van onrechtmatige daad gepleegd in verband met of tijdens het vervoer uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid ook in verband met grove schuld of ernstige nalatigheid, is in elk geval beperkt tot hooguit de factuurwaarde van de geleverde goederen/verrichte werkzaamheden.
 3. Opdrachtgever zal Kornelius Badkamers & Keukens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ter zake waarvan Kornelius Badkamers & Keukens op grond van het bovenstaande tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk zou zijn.
Artikel 5 Garantie en aansprakelijkheid
 1. Voor geleverde zaken met fabrieksgarantie, gelden de door fabriek vastgesteldegarantiebepalingen.
 2. Voorzover aanwijzingen of gebruiksvoorschriften ter zake van geleverde produkten worden aangegeven, verplicht opdrachtgever zich tot het opvolgen hiervan. In elk geval vervallen alle garantiebepalingen indien in strijd gehandeld wordt met de gebruiksvoorschriften c.q. aanwijzingen.
 3. Kornelius Badkamers & Keukens is niet verplicht tot vergoeding van enige direct dan wel indirect   geleden schade, op welke dan ook ontstaan tengevolge van gebreken aan de geleverde produkten.
 4. Voorts is Kornelius Badkamers & Keukens niet aansprakelijk voor enige schade tengevolge van het niet of niet voldoende opvolgen van de gebruiksvoorschriften of aanwijzingen in art. 5 lid 2, door welke oorzaak of welke behandeling of nalatigheid ook.
 5. Kornelius Badkamers & Keukens is evenmin aansprakelijk voor enige schade tengevolge van het niet of niet behoorlijk nakomen van enige verplichting uit deze overeenkomst, of tengevolge van enige handeling of nalatigheid van Kornelius Badkamers & Keukens, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (hulp)personen.
Artikel 6 Wijze van voldoening/toerekenbare tekortkoming
 1. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de goederen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het uitblijven van betaling bij levering geeft Kornelius Badkamers & Keukens het recht op een vergoeding van 1,5% per maand over het uitstaande bedrag.
 3. In het geval Kornelius Badkamers & Keukens zich genoodzaakt ziet haar vordering op de opdrachtgever ter incasso in handen te geven van derden, is zij gerechtigd aanspraak te maken op 15% incassokosten, te berekenen over het uitstaande bedrag, onverminderd de daadwerkelijke gemaakte kosten te vorderen.

  Opdrachtgever blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor betaling, ook indien zij handelt in opdracht en namens een derde.
Artikel 7 Reclame
 1. Eventuele gebreken dienen 8 dagen na ontvangst/plaatsing van de goederen aan Kornelius Badkamers & Keukens schriftelijk ter kennis worden gesteld, zulks op staffe van het recht om naderhand nog te stellen dat het geleverde niet in overeenstemming met de overeenkomst zou zijn geweest.
 2. Indien de bezwaren van de opdrachtgever door Kornelius Badkamers & Keukens gegrond worden bevonden, heeft Kornelius Badkamers & Keukens het recht om alsnog producten van dezelfde soort te herleveren/herplaatsen dan wel naar haar keuze een redelijke prijsreductie toe te passen. Opdrachtgever heeft in dit geval niet het recht om de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden. Ook heeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te vernietigen dan wel schadevergoeding te vorderen.
Artikel 8 Faillissement/surséance van betaling
 1. Alle vorderingen van Kornelius Badkamers & Keukens worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement van opdrachtgever wordt opgevraagd, deze surséance van betaling aanvraagt, in liquidatie verkeert, overlijdt en voorts onder alle omstandigheden, waarbij het verhaal van de vordering van Kornelius Badkamers & Keukens in gevaar zou komen.
Artikel 9 Zekerheidstelling 
 1. Alvorens tot levering over te gaan, heeft Kornelius Badkamers & Keukens het recht van opdrachtgever te verlangen, deze ten behoeve van Kornelius Badkamers & Keukens zekerheid stelt voor de voldoening van zijn verplichtingen. Voldoet opdrachtgever hieraan niet, dan is Kornelius Badkamers & Keukens gerechtigd desgewenst de overeenkomst eenzijdig kosteloos te annuleren, terwijl opdrachtgever dan aan Kornelius Badkamers & Keukens een schadevergoeding verschuldigd is gelijk aan 20% van het totaal voor de levering overeengekomen bedrag.
 2. Het recht van annulering met schadevergoeding als vermeld in het voorgaande lid heeft Kornelius Badkamers & Keukens ook in alle gevallen waarbij de opdrachtgever jegens Kornelius Badkamers & Keukens toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Kornelius Badkamers & Keukens.
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
 1. Kornelius Badkamers & Keukens behoudt zich de eigendom van alle door de haar geleverde zaken nadrukkelijk voor totdat de opdrachtgever volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Kornelius Badkamers & Keukens zal hebben voldaan.
 2. De opdrachtgever is, behoudens nadrukkelijke schriftelijke instemming van Kornelius Badkamers & Keukens, niet gerechtigd over te gaan tot vervreemding van de geleverde goederen aan derden, al dan niet tot verschaffing van zekerheid.
Artikel 11 Aanvullingen/afwijkingen van de algemene voorwaarden   
Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden en eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever kunnen tegenover Kornelius Badkamers & Keukens slechts worden ingeroepen indien zij schriftelijk door Kornelius Badkamers & Keukens zijn bevestigd. Kornelius Badkamers & Keukens is bevoegd van deze voorwaarden af te wijken zonder dat hieraan gevolgen voor de toepassing in het algemeen of in een nader specifiek geval kunnen worden verbonden.
 
Artikel 12 Aansprakelijkheid opdrachtgever
Indien opdrachtgever namens een of meer anderen optreedt is hij onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen tegenover Kornelius Badkamers & Keukens aansprakelijk als ware hij zelf opdrachtgever.
 
Artikel 13 Geschillen/Forumkeuze
Geschillen uit hoofde van deze overeenkomst, ook als een geschil slechts door één der partijen als zodanig wordt gezien, of van nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen.
 
Artikel 14 Toepasselijk Recht
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

Een afspraak maken?

× U heeft niet alle velden correct ingevoerd.